เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

ชื่อเอกสารผู้นำเสนอ/ผู้เขียนดาวน์โหลดวิดีโอบันทึก
การวิเคราะห์และเสนอฉากทัศน์ความมั่นคงทางอาหารหลังโควิด-19   
ความมั่นคงทางอาหารหลังวิกฤตโควิด-19ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์
ผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ต่อคนจนเมืองและชุมชนเกษตรกรรายย่อยรศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง 
ปฏิบัติการสร้างสังคมความมั่นคงทางอาหาร โปรเจค COVID-19 (การสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ)
​เมืองผลิตอาหาร คุณสุภา ใยเมือง  
การสร้างเศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหาร : ความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนเมืองและแรงงานคุณจะเด็จ  เชาวน์วิไล 
เศรษฐกิจผักยืนต้นในระบบเกษตรนิเวศ ณิวุฒิ หลายเจริญโชคชัย

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อเอกสารผู้นำเสนอ/ผู้เขียนดาวน์โหลดวิดีโอบันทึก
การปกป้องพื้นที่ผลิตอาหาร
การปกป้องความมั่นคงทางด้านอาหาร คือ สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ดร.สมนึก จงมีวศิน
ความมั่นคงทางอาหารพื้นที่ชายฝั่งทะเลจะนะไครียะห์ ระหมันยะ  
สอบถามเอกสารประกอบ/แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร
e-mail : info@biothai.net หรือ โทรศัพท์ 02-9853838