เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2561

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

ตลาดทางเลือกเพื่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและความมั่นคงทางอาหาร

ชื่อเอกสารผู้นำเสนอ/ผู้เขียนดาวน์โหลด
ตลาดสีเขียว ตลาดทางเลือกฝ่ายข้อมูล
มูลนิธิชีววิถี
สภานภาพความมั่นคงทางอาหาร ปี 2561วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
ทบทวนแนวความคิด สถานะ บทเรียน และความสำคัญของตลาดทางเลือกต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและความมั่นคงทางอาหารกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
“ตลาดทางเลือก” การสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น “ความมั่นคงทางด้านอาหาร” อนาคตของประเทศไทย !!! สุเมธ ปานจำลอง
แนวคิดด้านตลาดพูลเพ็ชร สีเหลืองอ่อน

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน

ชื่อเอกสารผู้นำเสนอ/ผู้เขียนดาวน์โหลด
​นำเสนอผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียนเกียรติศักดิ์ ยั่งยืน
ประสบการณ์และบทเรียนการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะโครงการเด็กไทยแก้มใสจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี
การประมวลองค์ความรู้ การดำเนินงานตามรอยพระยุคงบาล พัฒนาด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กเพลินพิศ หาญเจริญวนะภูษิต
กรณีศึกษาความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียน พื้นที่ภาคเหนือธนพร ศรีสุขใส
โรงเรียนกินได้ทองทิพย์ ภูมิวงศ์
โครงการกระบวนการพัฒนาละคร
เชฟจิ๋วกินเปลี่ยนโลก
ศศิธร คำฤทธิ์
ทบทวนนโยบายอาหารโรงเรียนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในต่างประเทศแอน สุข
ข้อเสนอการจัดการอาหารโรงเรียนให้มีความปลอดภัยมารุต จาติเกตุ
ข้อเสนอทางนโยบายการจัดการอาหารเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารในโรงเรียนวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
สอบถามเอกสารประกอบ/แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร
e-mail : info@biothai.net หรือ โทรศัพท์ 02-9853838