เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2559

วันที่ 17 ต.ค. 2559

ชื่อเอกสาร ผู้นำเสนอ/ผู้เขียนดาวน์โหลด
“ร่วมก้นสร้างสยามยั่งยืน : ไปให้ไกลกว่าประเทศไทย 4.0 ” – คลิปปลาเทศไทยมูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI)
สภานภาพความมั่นคงทางอาหาร ปี 2559 วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
มูลนิธิชีววิถี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 : เกษตรกรรม อาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืนลดาวัลย์ คำภา
รองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มาตรฐานบังคับ : ส่งเสริมหรือบั่นทอนเกษตรอินทรีย์วิฑูรย์ ปัญญากุล
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

เขตเศรษฐกิจพิเศษดร.สมนึก จงมีวศิน
เครือข่ายเปลี่ยนตะวันออก

การลงทุนสวนกล้วยจีนสายัณน์ ข้ามหนึ่ง
สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต

ผลการศึกษาความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนเกียรติศักดิ์ ยั่งยืน
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

เผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : ความท้าทายแห่งอนาคตชุติมา น้อยนารถ
กลุ่มเกษตรยั่งยืนคลองจินดาจังหวัดนครปฐม

เผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : ความท้าทายแห่งอนาคตดาวเรือง พืชผล
เครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคอีสาน

เผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : ความท้าทายแห่งอนาคตดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 ต.ค. 2559

ชื่อเอกสาร ผู้นำเสนอ/ผู้เขียนดาวน์โหลด
ถอดบทเรียนต้นแบบตลาดทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางอาหารอรุษ นวราช
ตลาดสุขใจ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

สภานภาพความมั่นคงทางอาหาร ปี 2559 รังสรรค์ เดชพลมาศ
เครือข่ายตลาดเขียวจังหวัดมหาสารคาม

สอบถามเอกสารประกอบ/แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร
e-mail : info@biothai.net หรือ โทรศัพท์ 02-9853838