กำหนดการสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2559

วันที่/เวลาเนื้อหา
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559
08:00 – 08:45 น.ลงทะเบียนชี้แจงวัตถุประสงค์ และกำหนดการ
08:45 – 09:00 น.โมชั่นกราฟฟิค สยามที่ยั่งยืนและเป็นธรรม
09:00 – 09:30 น.สถานภาพความมั่นคงทางอาหาร 2559โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)
09.30 – 09:45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
09.45 – 10.30 น.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 : เกษตรกรรม อาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย คุณลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
10.30 – 11.00 น.มาตรฐานบังคับ : ส่งเสริมหรือบั่นทอนเกษตรอินทรีย์โดย คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล มูลนิธิสายใยแผ่นดิน GREEN NET
11.00 – 12.30 น.เขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนข้ามชาติ และผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย ดร.สมนึก จงมีวศิน เครือข่ายเปลี่ยนตะวันออกการลงทุนสวนกล้วยจีน โดย คุณสายัณน์ ข้ามหนึ่ง สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตการค้าผลไม้โดยกลุ่มทุนจีนในภาคตะวันออก โดย คุณธีระ วงษ์เจริญ สภาเกษตรกรแห่งชาติผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.กฤษฎา บุญชัย
12:30 – 13:30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 -14.15 น.ผลการศึกษาความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนโดย คุณเกียรติศักดิ์ ยั่งยืน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
14:15 – 14:30 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 17.00 น.เผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : ความท้าทายแห่งอนาคตอาจารย์ศุภกร ชินวรรโณ  ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมคุณชุติมา น้อยนารถ  กลุ่มเกษตรยั่งยืนคลองจินดาจังหวัดนครปฐมคุณดาวเรือง พืชผล   เครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคอีสานดำเนินการโดย คุณสุภา ใยเมือง  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559
9.00 -10.30 น.นโยบายประชารัฐภาคเกษตรและชุมชน : ประชาชนอยู่ตรงไหน?ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)คุณอุบล อยู่หว้า  เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกคุณพรณรง ปั้นทอง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ จ.อำนาจเจริญดำเนินรายการ โดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
10:30 – 11:00 น.แนะนำผลิตภัณฑ์จากข้าว และรับประทานอาหารว่างแนะนำโดย ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11:00 – 12:30 น.ถอดบทเรียนต้นแบบตลาดทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางอาหารคุณอรุษ นวราช ตลาดสุขใจ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐมคุณเดชา เปรมฤดีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี – ตลาดเขียวขอนแก่น จ.ขอนแก่นคุณรังสรรค์ เดชพลมาศ ประธานเครือข่ายตลาดเขียวจังหวัดมหาสารคามดำเนินรายการโดย คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา กินเปลี่ยนโลก
12:30 – 13:30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น.ข้อเสนอ “สยามยั่งยืนและเป็นธรรม” ในการสร้างความมั่นคงอาหารของชุมชนและสังคมไทยนำเสนอโดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี และ ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ โดยรศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินรายการโดย คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา กินเปลี่ยนโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

โทร.02-9853838,โทรสาร 02-9853836
อีเมล์ info@biothai.net