เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2562

ชื่อเอกสารผู้นำเสนอ/ผู้เขียนดาวน์โหลด
สภานภาพความมั่นคงทางอาหาร ปี 2562วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
การค้าอาหารในอนาคตอันใกล้กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
ตลาดสด ตลาดนัด ความสำคัญต่อปากท้องของคนไทยเปรมกมล ภูแก้ว
บทบาทห้างค้าปลีกในประเทศไทยต่อการตลาดอาหารและการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารธีรวิทย์ ชัยณรงค์โสภณ
สรุปประเด็น ตลาด และการตลาดกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา

สอบถามเอกสารประกอบ/แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร

e-mail : info@biothai.net หรือ โทรศัพท์ 02-9853838