กำหนดการสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2561

สมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2561

การจัดการอาหารโรงเรียนและชุมชน

และตลาดทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจท้องถิ่น

วันที่/เวลาเนื้อหา
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561ตลาดทางเลือกเพื่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและความมั่นคงทางอาหาร
08:00 – 08:45 น.ลงทะเบียนชี้แจงวัตถุประสงค์ และกำหนดการ
08:45 – 09:00 น.วีดีโอคลิป เส้นทางความมั่นคงทางอาหาร
09:00 – 09:30 น.สถานภาพความมั่นคงทางอาหาร 2561โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ  มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)
09.30 – 09:45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
09.45 – 10.30 น.ทบทวนแนวความคิด สถานะ บทเรียน และความสำคัญของตลาดทางเลือกต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและความมั่นคงทางอาหารโดย คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา  กินเปลี่ยนโลก
10.30 – 12.30 น.กระบวนการจัดการตลาดเขียวชุมชน บทเรียนและข้อเสนอพื้นที่ป่าไผ่สร้างสุข อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโดย คุณประไพ ทองเชิญ โครงการกินดีมีสุขจังหวัดพัทลุง-พื้นที่ศูนย์สร้างสุขเกษตรชนบท ต.ดอนแร่ ราชบุรีโดย คุณสุพจน์ สิงห์โตศรี ตลาดวิถีธรรมชาติราชบุรี ผู้ดำเนินการอภิปราย คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
12:30 – 13:30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 -15.30 น.อภิปราย “ยุทธศาสตร์ตลาดทางเลือกและเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงทางอาหาร”       โดย  คุณสุเมธ ปานจำลอง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคอีสาน                 คุณพลูเพ็ชร สีเหลืองอ่อน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคตะวันออก                 คุณสามารถ สะกวี  เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร ภาคใต้ผู้ดำเนินรายการอภิปราย คุณสุภา ใยเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนและเปิดอภิปรายโดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน
09.00 – 10:30 น.การนำเสนอความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนนำเสนอผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียนโดย คุณเกียรติศักดิ์ ยั่งยืน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)ประสบการณ์และบทเรียนการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะโครงการเด็กไทยแก้มใสโดย คุณจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี  ผู้อำนวยการ มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดย ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้จัดการโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
10.30 – 10:45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:30 น.บทเรียนและแนวทางจัดการความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียนโดย  1คุณเพลินพิศ หาญเจริญวนะภูษิต สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ในโครงการประมวลองค์ความรู้จากการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท พัฒนาอาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน       นพ.พร พันธุ์โอสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญโญทัย กรุงเทพฯ       3.คุณหัตถยา เพชรย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลจองถนน จังหวัดพัทลุง       4 คุณธนพร ศรีสุขใส นักวิจัยกรณีโรงเรียนพื้นที่ภาคเหนือ       5 คุณทองทิพย์ ภูมิวงศ์ นักวิจัยกรณีโรงเรียนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       6.คุณศศิธร คำฤทธิ์ โครงการเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลกดำเนินรายการโดย คุณทัศนีย์ วีระกันต์ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
12:30 – 13:30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น.นำเสนอนโยบายการจัดการอาหารโรงเรียน เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจท้องถิ่นนโยบายอาหารโรงเรียน โดย คุณทรงวุฒิ มะลิวัลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา      ทบทวนนโยบายอาหารโรงเรียนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในต่างประเทศ โดย คุณแอน สุข มูลนิธิชีววิถีข้อเสนอการจัดการอาหารโรงเรียนให้มีความปลอดภัย โดย คุณมารุต จาติเกตุ ผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาไทยข้อเสนอทางนโยบายการจัดการอาหารเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารในโรงเรียน โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถีดำเนินรายการโดย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศ แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้ประสานงาน นางสาวศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ 02-985-3837-8 / 064-185-0777 อีเมล์ sirirung@biothai.net