ความรู้ของบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย ต่อสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ พัฒนาการ ประโยชน์และผลกระทบจากสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคลากรสายวิชาการ ความรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรู้ของบุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม และการยอมรับสินค้าดัดแปลงพันธุกรรมของบุคลากรสายวิชาการ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิที่รวบรวมจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย จำนวน 114 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติไคสแควร์

ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรสายวิชาการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าดัดแปลงพันธุกรรมในภาพรวมน้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เพียง 10.9 จาก 30 คะแนน (36.33%) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรู้ดังกล่าวของบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ เพศ (P=0.005) คุณวุฒิทางการศึกษา (P=0.010) ตำแหน่งทางวิชาการ (P=0.046) สาขาที่ทำงาน (P=0.010) การติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในมิติเศรษฐกิจ (P=0.027) มิติสิ่งแวดล้อม (P=0.001) การอ่านหนังสือแนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (P=0.002) และ แนวการเมืองและการปกครองของบุคลากร (P=0.008) บุคลากรกลุ่มนี้มีทัศนคติต่อสินค้าดัดแปลงพันธุกรรมในภาพรวมในระดับดีปานกลาง และ ร้อยละ 63.2 ไม่ยอมรับการบริโภคสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม บทความนี้ชี้ว่าการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะแม้กว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ (56.1 %) จบการศึกษาระดับปริญญาเอก แต่ก็ยังมีความรู้ในเรื่องนี้น้อย

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับเต็ม

http://www.biothai.net/sites/default/files/2016_GMOs_researchGM.pdf