เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2558

วันที่ 18 ส.ค. 2558

ชื่อเอกสาร ผู้นำเสนอ/ผู้เขียนดาวน์โหลด
สถานะและสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร 2558ขวัญชัย หมื่นยิ่ง
สถานะและสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร 2558เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน
อภิปรายนำ “ประชาธิปไตยด้านอาหาร” วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ : เปิดทางจีเอ็มโอหรือปกป้องประโยชน์สาธารณะผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
การจัดการน้ำในอำเภอบางบาลวิชิต  อุตสาหประดิษฐ์
วิเคราะห์และข้อเสนอแนะแนวทางบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนรศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
สถานการณ์ปัญหาที่ดินและข้อเสนอเพื่ออนาคตเกษตรกรรายย่อยพรพนา ก๊วยเจริญ
อนาคตของเกษตรกรรม&แนวโน้มใหญ่ของโลกผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารกับความมั่นคงทางอาหาร อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล

วันที่ 19 ส.ค. 2558

ประสบการณ์กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง จ.นครสวรรค์ชัยชาญ หอมเย็น
ระบบกระจายอาหารในมือบรรษัทกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
ตลาดเขียวยโสธร สยาม หยองเอ่น
ตลาดภูมิปัญญา หลาดใต้โหนดพัทลุงประไพ ทองเชิญ
ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรและผลผลิตจากท้องถิ่นผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์
เชื่อมร้อยชาวนากับผู้บริโภคทั่วโลกด้วยตลาดออนไลน์อนุกูล ทรายเพชร Folk Rice
จากตลาดเกษตรกรสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจอาหารท้องถิ่นอุบล อยู่หว้า
วิเคราะห์และเสนอแนะระบบตลาดดร.เดชรัต สุขกำเนิด

 
สรุปสังเคราะห์ประเด็นในสมัชชาเรื่องสิทธิและประชาธิปไตยด้านอาหารดร.กฤษฎา บุญชัย

วิดีโอบันทึกงานสมัชชาทั้งหมด

สอบถามเพิ่มเติม แจ้งปัญหาเอกสาร
e-mail :webmaster@biothai.net
Tel : 029853838