กำหนดการสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2558

สมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2558

‘สิทธิและประชาธิปไตยทางอาหาร’

วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2558  ณ คอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

วันที่/เวลากิจกรรม
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558
08:00 – 08:30 น.ลงทะเบียน ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกำหนดการ
08:30 – 09:00 น.การแสดงเปิดงาน
โดย วงดนตรีซุมข้าวแลง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
09:00 – 09:30 น.สถานะและสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร 2558โดย ขวัญชัย หมื่นยิ่ง มูลนิธิชีววิถี และ เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
09:30 – 10:10 น.อภิปรายนำ “ประชาธิปไตยด้านอาหาร” โดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ  ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี
10:10 – 10:30 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 11:00 น.พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ : เปิดทางจีเอ็มโอหรือปกป้องประโยชน์สาธารณะ โดย ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล  คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
11:00 – 11:40 น.
ฐานทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
ประเด็นการจัดการน้ำอภิปรายนำ  “วิเคราะห์และข้อเสนอแนะแนวทางบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน”
โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์  ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต
11:40 – 12:30 น.เสวนาการจัดการน้ำ : มุมมองและข้อเสนอจากชุมชนนำร่องการเสวนาโดยวิชิต  อุตสาหประดิษฐ์ กำนันตำบลบางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยาเกษมชัย  แสงสว่าง แกนนำชุมชนบ้านหนองกระโดนมน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการเสวนา โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย
12:30 – 13:30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:30 – 15:00 น.ประธานการอภิปราย : ดร.กฤษฎา บุญชัยประเด็นการจัดการที่ดินสถานการณ์ปัญหาที่ดินและข้อเสนอเพื่ออนาคตเกษตรกรรายย่อย โดย พรพนา ก๊วยเจริญ Land Watchกรณีศึกษา โดย สวาท อุปฮาด เครือข่ายไทบ้านผู้ไร้สิทธิ์ จ.สกลนครวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อเสนอ โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15:00 – 15:30 น.พักรับประทานอาหารว่าง
15:30 – 17:00 น.
ระบบการผลิตการเกษตรและอาหาร 
ประธานการอภิปราย : วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญทิศทางของระบบเกษตรและอาหารอนาคตเกษตรกรรมไทยในมุมมอง “เกษตรเชิงนิเวศ”  โดย วิฑูรย์ ปัญญากุล มูลนิธิสายใยแผ่นดินอนาคตเกษตรกรรมไทยในมุมมอง “เกษตรอัจฉริยะ” โดย ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลบทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารกับความมั่นคงทางอาหาร โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
09:00 – 10:30 น.ชุมนุมชาวนานักปรับปรุงพันธุ์ : บทเรียนและข้อเสนอแนะการพัฒนาพันธุ์พืชดาวเรือง พืชผล เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จ.ยโสธรแดง หาทวี เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานีชาญชัย  หอมเย็น คณะกรรมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง จ.นครสวรรค์หวัน   เรืองตื้อ เครือข่ายฮักเมืองน่าน จ.น่านหม้อหราด หวังสบ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จ.กระบี่
10:30 – 11:00 น.พักรับประทานอาหารว่าง
11:00 – 12:30 น.
ตลาดเขียวเกษตรกรกับระบบอาหารในตลาดสมัยใหม่ประธานการอภิปราย : กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยาประสบการณ์และบทเรียนตลาดเขียว ตลาดท้องถิ่นของเกษตรกรตลาดอินทรีย์ เชียงใหม่ โดย  เกษศิรินทร์ พิบูลย์ สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนตลาดเขียวยโสธร   โดย สยาม หยองเอ่น  เครือข่ายเกษตรทางเลือก จ.ยโสธรตลาดเขียวกรุงเทพมหานคร โดย วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด  บริษัทสวนเงินมีมาตลาดภูมิปัญญา หลาดใต้โหนดพัทลุง โดย ประไพ ทองเชิญ โครงการกินดีมีสุข จ.พัทลุงตลาดเขียว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดย พลูเพ็ชร  สีเหลืองอ่อน
12:30 – 13:30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:30 – 15:00 น.พัฒนาการจากตลาดท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจอาหารในโลกยุคใหม่ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรและผลผลิตจากท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อมร้อยชาวนากับผู้บริโภคทั่วโลกด้วยตลาดออนไลน์ โดย อนุกูล ทรายเพชร Folk Riceจากตลาดเกษตรกรสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจอาหารท้องถิ่น โดย อุบล อยู่หว้า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกวิเคราะห์และเสนอแนะ โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
15:00 – 15:30 น.สรุปสังเคราะห์ประเด็นในสมัชชาเรื่องสิทธิและประชาธิปไตยด้านอาหาร
โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย

ผู้ประสานงานสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2558

สุวารี  พัดเย็น โทร.02-985 3838  โทรสาร 02-985 3836