เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2557

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ช่วงเช้า

วิดีทัศน์เปิด เรื่อง “กินเปลี่ยนโลก”คณะผู้จัดงาน
1. เอกสารประกอบการประชุมคณะผู้จัดงาน 
2. สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารภายใต้บริบท AEC และ FTA กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
3. วิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มเปราะบางทางสังคม (ภาคชนบท)อุบล อยู่หว้า
4. สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยทางอาหารจากการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปรกชล อู๋ทรัพย์
5. ความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์การขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารารศ.ดร.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล
6. ความมั่นคงทางอาหาร: โอกาสในวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
7. ข้อเสนอของสภาพัฒน์เพื่อการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนลดาวัลย์ คำภา
8. การปฏิรูปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสถานการณ์ปฏิรูปการเมืองรศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน
9. การปฏิรูประบบการจัดการสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและความปลอดภัยทางอาหารนพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
10. การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
11. การปฏิรูปทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมชูเกียรติ บุญมี
12. การปฏิรูประบบสนับสนุนส่งเสริมการปฏิรูประบบเกษตรวิฑูรย์ ปัญญากุล
13. ข้อเสนอเพื่อการควบคุมการผูกขาดของบรรษัทเกษตรอุตสาหกรรมกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา

ช่วงบ่าย

    
14. การตลาดข้าวชาวนาศจินทร์ ประชาสันติ์
15. การบริหารโรงสีชุมชนและตลาดข้าวนครสวรรค์นพดล มั่นศีกดิ์
16. ตลาดข้าวอินทรีย์ส้มป่อย จันทร์แสง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557

ช่วงเช้า

1. การลงทุนภาคการเกษตรในภูมิภาคอาเซียนของบรรษัทอุตสาหกรรมเกษตร/โมเดิร์นเทรด และระบบการกระจายอาหารMs.Kartini Samon
2. การคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียน รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
3. บทบาทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ในระบบเกษตรกรรมและอาหารกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารอุบล อยู่หว้า
5. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)ว่าที่ ร.อ.นันทพร บัวเอี่ยม
6. บทเรียนและประสบการณ์ของชุมชนคาบสมุทรสทิงพระกับกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารในระดับพื้นที่สามารถ สระกวี