เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหารปี 2556

ชื่อเอกสาร ผู้นำเสนอ/ผู้เขียนดาวน์โหลด
ช่วงเช้า  
วีดีทัศน์เรื่อง ‘ปฏิบัติการและกลไกการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและชุมชน’เครือข่ายปกป้องความมั่นคงทางอาหาร
เปิดการประชุมสมัชชาวิชาการความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2556ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติสิรินทร์
ปาฐกถานำเรื่อง ‘ปัญหาของระบบเกษตรและอาหารกับทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นธรรม”Patrick Mulvany
นโยบายการบริหารจัดการน้ำที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและประเทศดร.แมน ปุโรทกานนท์
นโยบายการจัดการพืชผลทางการเกษตรกับผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและประเทศรศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์
นโยบายพลังงานกับการคุกคามพื้นที่ผลิตอาหารดร.เดชรัต สุขกำเนิด
การเจรจาการค้าเสรีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารจักรชัย โฉมทองดี
สถานการณ์พืชจีเอ็มในประเทศไทยผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์
สถานะความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนเกียรติศักดิ์ ยั่งยืน
ความไม่ปลอดภัยของอาหารจากอุตสาหกรรมอาหารพชร แกล้วกล้า
แนวทางการใช้กฎหมายผังเมืองเพื่อคุ้มครองพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารภารณี สวัสดิรักษ์
ช่วงบ่าย   
การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่กระทบพื้นที่ผลิตอาหารพื้นที่ตะวันออกกัญจน์ ทัตติยกุล
การปกป้องฐานทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่ภูเก็ตและอ่าวพังงาพิเชษฐ์ ปานดำ
ปกป้องอ่าวทองคำ ท่าศาลา นครศรีธรรมราชประสิทธิชัย หนูนวล

วันที่ 15 มิ.ย. 2556

ชื่อเอกสาร ผู้นำเสนอ/ผู้เขียนดาวน์โหลด
ช่วงเช้า   
เกษตรกรรมในเมือง : ความมั่นคงทางอาหารในบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสุภา ใยเมือง
การขยายตัวของอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในไทยและอาเซียนที่กระทบพื้นที่ผลิตอาหารลดาวัลย์ คำภา
โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มน้ำโขง:ผลกระทบความมั่นคงทางอาหารและการปกป้องแม่น้ำของชุมชนมนตรี จันทวงศ์
การขยายตัวของอุตสาหกรรมและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในไทยและอาเซียนที่กระทบพื้นที่ผลิตอาหาร
(การเคลื่อนไหวในภูมิภาคอาเซียน – ประเด็นเหมืองแร่)
เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์
ภาคประมงในแคว้นตะนาวศรีจอ จอ เต็ด (Kyaw Kyaw Thet)
การแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชกับสิทธิเกษตรกร และความมั่นคงทางอาหารบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
สิทธิเกษตรกรดร.สงกรานต์  จิตรากร
การยกเลิกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 2542และร่างกฎหมายใหม่ตามแนวทาง UPOV1991วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
ช่วงบ่าย   
ข้าวขวัญสุพรรณ ระบบการผลิตและการค้าข้าวระดับจังหวัดเดชา ศิริภัทร
ตลาดชาวนา ยโสธร (Farmer Market) กระบวนการตลาดท้องถิ่นของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคสยาม หยองเอ่น
ครัวใบโหนด ครัวท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ และฟื้นฟูความมั่นคงทางอาหารสามารถ สะกวี
ตัวชี้วัดความสามารถในการพึ่งพาด้านอาหารของชุมชน สู่แผนปฏิบัติการฟื้นฟูความมั่นคงทางอาหารของชุมชนอัมมร สุขวิน
เครือข่ายอิสระภาพทางพันธุกรรมสุบิน ฤทธิ์เย็น
ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการเพื่อปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารคณะทำงาน